Quyên góp cho UNICEF

Quyên góp từ thiện bằng cách sử dụng điểm của bạn trên OpinionArena! Khi bạn có lệnh quyên góp, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho UNICEF - tổ chức toàn cầu giúp trẻ em trên toàn thế giới về các vấn đề khác nhau.

UNICEF hoạt động trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ để tiếp cận những trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn nhất - và để bảo vệ quyền của mọi trẻ em. Xin đừng thờ ơ và giang tay trợ giúp!

  • Quyên góp 75.000 đồng (1700 )
  • Quyên góp 150.000 đồng (3300 )